Folkeoplysning

Få mere info om Folkeoplysningsudvalget og de fire faglige råd inden for det folkeoplysende arbejde.

Folkeoplysningens kerneopgave er at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det omfatter bl.a. aftenskoler og frivilligt foreningsliv.

I Odder Kommune er der mange forskellige folkeoplysende aktiviteter og for at varetage deres interesser er der nedsat fire faglige råd samt et Folkeoplysningsudvalg.

De fire faglige råd

I Odder Kommune er der nedsat et Aftenskoleråd, et Idrætsråd, et Kulturråd og et Spejder- og Fritidsråd.

Deres opgaver er bl.a. at: 

 • Skabe rum for dialog og inspiration blandt dem, de enkelte råd repræsenterer
 • Være netværk
 • Iværksætte aktiviteter inden for området eller på tværs af områder, som også kan skabe synlighed af områderne
 • Adressere relevante emner, tendenser, problemstillinger eller udvikling for Folkeoplysningsudvalget eller forvaltningen
 • Agere videns- og samarbejdspartner samt høringspartner for Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid i forbindelse med relevante politiske sager, hvor det kan medføre en merværdi
 • Udføre målrettede opgaver for det enkelte råd

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har ti medlemmer og består af to repræsentanter fra hvert af de fire råd samt to byrådsudpegede politikere.

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er bl.a.: 

 • Inddrages i relevante drøftelser og beslutninger vedr. det folkeoplysende område, herunder politik og strategi
 • Er sparrings- og høringspartner for de politiske fagudvalg og byrådet omkring overordnede emner og beslutninger på det folkeoplysende område samt andre relevante områder
 • Behandler ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende foreninger
 • Behandler øvrige ansøgninger på folkeoplysningsområdet inden for den afsatte budgetramme
 • Fastsætter kriterier og uddeler midler fra Udviklingspuljen
 • Fastsætter principper for anvisning af lokaler og har dialog med foreningerne om lokalebrugen.
 • Evaluerer og indstiller til godkendelse af Odderordningen
 • Synliggør folkeoplysningsområdet generelt og gå i dialog med andre områder
 • Tager initiativ til partnerskaber mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv, kommunen og andre om løsning af konkrete opgaver.


Folkeoplysningsudvalgets mødekalender

Sager der skal behandles på Folkeoplysningsudvalgsmøde skal være forvaltningen i hænde min. 21 dage før mødet.

 • Torsdag den 25. januar 2024
 • Mandag den 11. marts 2024
 • Torsdag den 13. juni 2024
 • Tirsdag den 12. september 2024
 • Torsdag den 19. november 2024

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

Repræsentant for Navn Forening Mailadresse

Idrætsråd

Henriette Jensen Odder Karate odder.karate@gmail.com 

Idrætsråd

Brian Holst Jensen (næstformand i Folkeoplysningsudvalget) Odder Svømmeklub brianholstjensen9@gmail.com

Kulturrådet

Pernille Helbo Frivillig

ph@frivilligcenter-odder.dk

Kulturrådet

Steen Bille Frivillig

formand@kulturhub.dk

Spejder- og Fritidsråd

Vibeke Bjørnkjær Salten Hundslund Spejderne

hundslundspejder@gmail.com

Spejder- og Fritidsråd

Peter Zastrow DUI KassererOdder@dui.dk

Aftenskoleråd

Marianne Eriksen Musikskolen for voksne musvok@gmail.com

Aftenskoleråd

Palle Hansen Gigtskolen palle@gigtskolen.nu

Udvalget for Kultur og Fritid

Claes Jensen  

claes.jensen@odder.dk

Udvalget for Kultur og Fritid

Hans Hammann   hans.hammann@odder.dk
       

Odder Bibliotek 

Jesper Simonsen   jesper.simonsen@odder.dk
Formand Claes Jensen   claes.jensen@odder.dk

Sekretær

Malene Lykke Scharling    malene.lykke@odder.dk

Kulturrådet – Odder Kulturforenings bestyrelse

 • Tine Mynster (formand) – Privatperson
 • Niels Christian Simmelsgaard (næstformand) – Kulturchef
 • Jesper Simonsen - Odder Bibliotek
 • Klaus Markmann – Odder Museum
 • Pernille Helbo (valgt til Folkeoplysningsudvalget) – Privatperson
 • Steen Bille (valgt til Folkeoplysningsudvalget) – Privatperson
 • Jørgen Rønsbo - Privatperson
 • René Ingemann Pedersen (suppleant) – Privatperson
 • Lene Vidding (suppleant) - Privatperson

Fakta om Kulturrådet

Idrætsråd

 • Henriette Jensen, Odder Karate (Formand og valgt til Folkeoplysningsudvalget)
 • Brian Holst Jensen, Odder Svømmeklub (valgt til Folkeoplysningsudvalget)
 • Mick Kjær, Odder IGF Foldbold

Aftenskoleråd

 • Palle Hansen (formand og valgt til Folkeoplysningsudvalget), Gigtskolen
 • Marianne Eriksen (sekretær og valgt til Folkeoplysningsudvalget), Musikskolen for voksne
 • Finn Jensen, Den lille aftenskole 
 • Hans Mortensen, Gylling Fritidsskole 
 • Peter Ottosen, Odder Harmoniorkester

Bestemmelser for Aftenskolerådet

Spejder- og Fritidsråd

 • Nuka Buck-Hansen, DDS Stærk Odder (formand).
 • Brian Holst Jensen, De Grønne pigespejdere (næstformand og valgt til Folkeoplysningsudvalget).
 • Peter Zastrow, DUI (valgt til Folkeoplysningsudvalget).
 • Vibeke Bjørnkjær Salten, Hundslund Spejder (valgt til Folkeoplysningsudvalget).
 • Merete Raun Poulsen, Kimbri Rollespilsforening.
 • Kurt Sørensen, Odder Garden