Forebyggelse & Rusmidler

Om Forebyggelse & Rusmidler.

Hvem henvender vi os til?

 • Alle borgere i Odder, som har et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler, fx. hash, kokain, amfetamin, tramadol, MDMA eller alkohol. 
 • Pårørende til personer, som har et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler
 • Børn og unge under 18 år, som har brug for råd og vejledning, samtaler eller støtte fordi deres mor eller far bruger stoffer eller alkohol.
 • Samarbejdspartnere som ønsker sparring, råd og vejledning m.v.  

Hvad tilbyder vi?

 • Råd og vejledning, evt. anonymt
 • Stof- og alkoholbehandling
 • Tilbagefaldsforebyggende samtaler / Er du bange for at falde i igen?
 • Samtaler til familier med børn / Familieorienteret rusmiddelbehandling
 • Projekt BRUS til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer
 • Samtaler til pårørende
 • Medicinsk behandling ift. visse former for afhængighed
 

Dem, der kommer hos os, vil gerne drikke mindre, ryge mindre hash, eller tage færre stoffer - men det kan være svært, fordi rusmidlerne hjælper dem til bedre at kunne klare forskellige ting i livet.

Mange af de unge, vi er i kontakt med, oplever, at de også har problemer med andre ting end forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det kan være problemer med job, økonomi, bolig, familie eller helt andre ting. Derfor taler vi også med dig om de andre ting og forsøger at hjælpe dig med dem.

Det kræver ofte stort mod og overvindelse at tage kontakt til os. 
Det har vi stor forståelse for, og vi vil støtte dig i din proces og den retning du ønsker.
Sammen med dig finder vi ud af hvordan vi kan hjælpe dig bedst. 

Hvis du gerne vil have en samtale, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan være anonymt og det er et gratis. 

De unge, der kommer hos os, vil gerne drikke mindre, ryge mindre hash, eller tage færre stoffer - men det kan være svært, fordi rusmidlerne hjælper dem til bedre at kunne klare forskellige ting i livet.

Mange af de unge, vi er i kontakt med, oplever, at de også har problemer med andre ting end forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det kan være problemer med skolen, job, økonomi, bolig, forældre, kriminalitet eller helt andre ting. Derfor taler vi også med dig om de andre ting og forsøger at hjælpe dig med dem.

Det kræver ofte stort mod og overvindelse at tage kontakt til os. 
Det har vi stor forståelse for, og vi vil støtte dig i din proces og den retning du ønsker.

Hvis du gerne vil have en samtale, så kan vi mødes hos os eller hvor det passer dig bedst.

Kontakt os: 

Diana Thomas S Thomas H
Diana: 21 28 76 33 Thomas S: 51 71 04 57 Thomas H: 51 64 93 88

Rådgivning til pårørende

Det er helt naturligt, at unge prøver grænser af og eksperimenterer med livet. Men det kan være svært at se, hvornår der er tale om en naturlig og sund udviklingsproces, og hvornår dit barn er ude på et sidespor, hvor konsekvenserne kan være fatale. Tøv ikke med at få vendt dine bekymringer og tanker med os. Vi tilbyder op til 3 rådgivende samtaler. Det er gratis og anonymt. Tilbuddet er for dig der er pårørende, det kan være forældre, søskende, onkler, venner eller andet netværk.  Tag kontakt til en af ungekonsulenterne for at lave en aftale. 

Anonym rådgivning

Anonym rådgivning er et tilbud, hvor du kan få en snak med en af os, uden at forpligte dig til noget. Vi kan mødes her hos os - eller hvor det passer dig bedst. Du kan få op til to samtaler anonymt. Du kan kontakte os på telefon eller sende en sms, så ringer vi dig op og laver en aftale om at mødes eller et telefonisk møde.

Støtte opgaver til unge

Nogen unge får støtte til at nå deres mål. Det er unge som gerne vil forandre alt lige fra trivsel, job, uddannelse, få nye venner og nye færdigheder. Som ungekonsulenter giver vi støtte til unge der har eller har haft et overforbrug af rusmidler eller er i risikoadfærd. At genstarte et liv uden hash eller andre stoffer er på mange måder et nyt liv. En begyndelse der kan føles dybt ensomt og til tider uoverskueligt og det støtter ungekonsulenterne i.

 

 

Udgangspunktet for Familieorienteret Rusmiddelbehandling er en grundtanke om, at et rusmiddelproblem påvirker hele familien. Når en forælder har et alkohol- og/eller stofproblem går det udover samspillet og trivslen i familien. 

Familieorienteret Rusmiddelbehandling er en kombination af rusmiddelbehandling og familiebehandling. Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte familie. 

Forløbet er en vekselvirkning mellem parsamtaler og familiesamtaler, og der kan ved behov afholdes individuelle samtaler. Ved familiesamtalerne deltager barnet/børnene.

Det er væsentligt, at barnet bliver inddraget i samtaleforløbet, da børn ofte fornemmer og observerer mere end forældre antager. Familier, hvor rusmidler forstyrrer, er ofte præget af følelser af skyld og skam, som medvirker til tabu og benægtelse. Dette er meget forvirrende for børn, hvorfor det er hjælpsomt for dem, at der bliver sat ord på det usagte, at vide, at andre hjælper, og at se, at far og mor tager ansvar for, at familien kan få det bedre.

Rusmiddelproblemer påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt, at man som partner, barn eller pårørende får hjælp – uanset om den, der har et stof- eller alkoholproblem, selv ønsker behandling. I Forebyggelse & Rusmidler har vi forskellige tilbud målrettet pårørende, familier, børn og unge.

Mange, som har udviklet et stof- eller alkoholproblem, vil ikke selv erkende, at de har et problem. Når den ramte ikke vil tale om emnet og benægter, at der eksisterer et problem, kan man let blive i tvivl om, om man har ret og handler rimeligt. Dette opleves yderst frustrerende, og der kan let opstå konflikter. I denne situation kan det være en lettelse at tale med en udefrakommende og neutral person, som samtidigt har viden om og erfaring med de adfærdsmønstre og forsvarsstrategier, mennesker med stof- og alkoholproblemer kan udvise.

Når en borger indskrives hos Forebyggelse & Rusmidler i ambulant behandling og borgeren modtager substitutionsmedicin, vil det altid være den ansatte lægekonsulent i Forebyggelse & Rusmidler, der har ordinationspligten på disse præparater. (Jvf. sundhedslovens § 142).

Borgerne har som udgangspunkt altid en rusmiddelkonsulent i Forebyggelse & Rusmidler. I samarbejde med borger og rusmiddelkonsulent definere lægekonsulenten hvorvidt der skal være tale om ophør, reduktion, eller stabilisering.

Substitutionsmedicinen er gratis for borgeren.

Medicin udlevering foregår som udgangspunkt altid ved udleveringsskranken af sundhedsuddannet personale.

Der er medicinudlevering på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 9.00 til kl. 10.30 og kl. 15.00 til 15.30

Tirsdag kl. 9.00 til kl. 10.00

Torsdag kl. 9.00 til kl. 10.30 og kl. 16.00 til 16.30

(Afhentning af medicin onsdag og fredag kun efter aftale )

Alle borger i kommunen kan anonymt og diskret ved behov hente gratis injektionsudstyr hos Forebyggelse & Rusmidler. Dette tilbud er med til at beskytte imod smitsomme sygedomme (hepatitis C, HIV) og andre følgeskader.

Det er også muligt at få tilsendt gratis injektionsudstyr: ring og bestil på tlf. 24 52 24 42

Alkohol afrusning:
Afrusnings er et tilbud til borgere indskrevet i behandling i Forebyggelse & Rusmidler, med et overforbrug af alkohol. Der er hos borgeren et formodet ønske om at ophøre med at drikke.
Ambulant afrusning og abstinensbehandling sker ved personlig henvendelse fra borgeren eller henvendelse fra eksterne samarbejdspartnere ex praktiserende læger eller i forbindelse med konsultation hos lægekonsulenten hos Forebyggelse & Rusmidler.

Hvem kan henvise: 
- Hospitalsafdelinger, praktiserende læge, kommunale medarbejdere (f.eks. hjemmesygeplejersker, socialrådgivere)

Borgere fra andre kommuner: 
Inden indskrivning skal medicinansvarlig sikre at der foreligge et samtykke til praktisende læge, samt en gyldig ordination i FMK på substitutionsmedicin fra den ordinerende læge i pgl. kommune 
Ved overtagelse af ordination:
Borger skal som minimum inden ordination kan overtages være registreret/indskrevet i fagsystem.
Der ud over, er ovenstående procedure gældende.

Hvem kan henvises?
- Borgere med højt alkoholindtag som vurderes problematisk for borgers sundhedstilstand. 
- Borgere med andet rusmiddelproblematik.

Henvisning fra almen praksis:
- Henvisning sker via dynamisk kommunehenvisning.

Henvisning fra hospital (somatisk og psykiatrisk):
- Korrespondance

Henvisning fra kommunal medarbejder:
- Korrespondance

Borgeren vil inden for 4 dage blive kontaktet telefonisk mhp. afklarende samtale og opstart af forløb inden for 2 uger.

Projekt BRUS er et samtaletilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som er pårørende til en person, som har et problematisk brug af rusmidler.

Et forløb i Projekt BRUS indledes med en række forsamtaler, og på baggrund heraf kan der igangsættes individuelle samtaler, familiesamtaler og/eller gruppeforløb. Samtalerne tager udgangspunkt i barnets/den unges oplevelser og individuelle behov.

Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning. Det er muligt at modtage råd og vejledning anonymt, men længere forløb kræver for børn og unge under 18 år samtykke fra forældermyndighedsindehaver.

Det er også muligt at chatte med rådgivere fra Projekt BRUS anonymt.

Læs mere på

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at knap hvert femte barn vokser op i en familie, hvor alkohol styrer og forstyrrer. Nogle børn udviser tydelige tegn på, at noget er galt, mens andre (i hvert fald udadtil) trives. At et barn eller en ung ikke udviser tydelige tegn på mistrivsel, er dog ikke det samme som, at personen ikke har behov for hjælp.

Desværre er det at leve i en familie med stof- eller alkoholproblemer ofte karakteriseret af benægtelse og hemmeligholdelse. Virkeligheden forvrænges, og børnenes oplevelser og følelser negligeres. Dette gør det vanskeligt for barnet at forstå sin egen situation og at søge hjælp, hvilket efterlader dem alene og bekymrede. Børnene føler sig valgt fra, og de savner nærvær og engagement. Forskning peger på, at det er meget belastende for børn og unge at vokse op i en familie med stof- og alkoholproblemer, og at det ofte har store konsekvenser såvel nu og senere i livet. Derfor er det af afgørende betydning for barnets/den unges trivsel og fremtidige liv, at de får hjælp.

 

Samtale med børn

Brevkassen

I Brevkassen kan du stille anonyme spørgsmål til rådgivere fra Odder kommune.

Rådgiverne i brevkassen arbejder alle i Odder kommune. Vi ved rigtig meget om, hvordan du får hjælp i Odder. Vi svarer så hurtigt vi kan, men senest indenfor 10 dage.

 

SMS-rådgivning 25 8000 55

Send en SMS til 25 8000 55 døgnet rundt.

Du kan forvente svar indenfor 1-2 dage – sandsynligvis hurtigere.

Det er anonymt og de lokale ungerådgivere i SMS-chatten kan hverken se dit navn eller nummer.

SMS-chat er for dig der er 12 – 25 år og bor i Odder Kommune.

Links til SMS-chat og Brevkasse:

Kom videre til Odder Kommunes brevkasse:

Hvis du gerne vil bruge gruppechat, henviser vi til gruppechat.dk, som er en anden af Cyberhus rådgivninger.

Du kan også stille spørgsmål i BRUS' brevkasse eller være med i deres gruppechat. BRUS er for dig, der har forældre som drikker for meget eller tager stoffer.

Plakat for digital ungerådgivning

 

I Forebyggelse & Rusmidler har vi fokus på forebyggelse af stof- og alkoholproblemer. Vi afholder oplæg for samarbejdspartnere, offentlige instanser og private virksomheder, med henblik på at understøtte opmærksomheden på anvendelse af rusmidler samt tidlig opsporing af stof- og alkoholproblemer.
Kontakte os for mere information.

Materiale til fagpersoner: 

Når du kontakter Alkoholbehandlingen

Vi planlægger forløbet med dig og kan give rådgivning til dine pårørende.

 • Du behøver ingen henvisning
 • Behandlingen er gratis
 • Du kan være anonym
 • Du bestemmer selv, hvor i landet du vil gå i ambulant behandling

Du kan få hjælp og rådgivning via både telefon, chat og brevkasse

Se hvordan på vores hjemmeside:

Kontakt med os

Du finder os i Vitapark – Vitaparkvej 11, 8300 Odder.

Du kan kontakte os på forebyggelse-rusmidler@odder.dk, vores hovednummer 87803505 eller direkte til medarbejderne:

Voksenteamet (over 30 år):

 • Annette: 30 51 92 56
 • Gitte: 24 88 48 86 
 • Marie: 24 61 39 88
 • Marion: 30 51 89 96
 • Lone: 29 10 63 40

Ungeteamet (under 30 år):

 • Diana: 21 28 76 33
 • Thomas S.: 51 71 04 57
 • Thomas: 51 64 93 88

Familieteamet & BRUS:

 • Charlotte: 24 67 67 84

Leder:

 • Afdelingsleder Ditte Jensen: 23 80 89 53

SSP:

 • Kristian Kilt: 20 90 34 11

Okay Ung:

 • Maria: 51 37 43 43
 • Marie-Louise 23 43 28 36

Fælles om ungelivet

 • Morten Graff: 23 28 79 23 
 • Projektleder: Kristian Kilt: 20 90 34 11