Sådan styres skolerne

Styrelsesvedtægt for skolerne i Odder kommune.

I styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odder Kommune kan du læse om alle retningslinjer for den overordnede styrelse af folkeskolen.
Du kan blandt andet læse om retningslinjerne for sammensætning af skolebestyrelsen og skolebestyrelsens mødevirksomhed.

Begge skoler rummer et udskolingsmiljø med 4- 5 klasser i hvert spor.


Skolesundhedspleje

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning om sundhed og trivsel til familier med spædbørn, småbørn og skolebørn.

Sundhedspleje er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år. Sundhedsplejen tilbyder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats samt en særlig øget indsats til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejens formål er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling.
Skolesundhedsplejen er yderligere beskrevet på Børne- og Familiecenteret.

Tandpleje

Tandplejen i Odder har siden 2005 arbejdet med en omlægning af daglig praksis fra behandlende til sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje. En gennemgang af tandplejehistorier fra egne journaler viste at medarbejderne tidligere havde behandlet huller i stedet for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse for at reducere og standse cariesudviklingen. Dette medførte ofte at cariesaktive børn og unge blev behandlingstrætte.
Se også Odder Kommunale Tandpleje

Arbejdstid

Skanderborg-Odder Lærerforening og Odder Kommune har lavet et fælles forståelsesnotat i forhold til lærernes arbejdstid.

BUPL og Odder Kommune har lavet et fælles forståelsesnotat i forhold til skolepædagogernes arbejdstid.

Skanderborg-Odder Lærerforening og Odder Kommune har lavet en lokalaftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Tildeling

Tildelingsmodellen for skolerne er elevafhængig. 

Ferie

Kommunalbestyrelsen i skolekommunen bestemmer, hvor mange dage eleverne skal gå i skole i løbet af skoleåret, hvornår der holdes ferier og fridage – og disses placering i løbet af skoleåret.

Der tegner sig ofte generelt det billede, at de fleste børn har vinterferie i uge 7 eller 8, at de 3 dage før påsken er fridage, at dagen efter Kristi Himmelfart holdes fri, at sommerferien varer cirka 7 uger, og at de fleste skoler holder efterårsferie i uge 42. Nogle skoler holder helt eller delvist fri den 1. maj, andre holder fri på grundlovsdag den 5. juni.

Det eneste, der er fastsat centrale regler om, er at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Det er besluttet af hensyn til afholdelsen af folkeskolens prøver.

Skoleåret starter formelt den 1. august, men der stilles ikke krav om, at undervisningen påbegyndes på denne dato. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilken da efter skoleårets begyndelse, der er første skoledag.

Skolefritidsordninger (SFO)

Alle folkeskoler i Odder Kommune har tilknyttet en skolefritidsordning også kaldet SFO.

I skolefritidsordningerne optages børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Barnet kan optages fra dag til dag efter ansøgning. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.

Hvis man flytter til en anden kommune kan forældrene vælge at bevare en skolefritidsordnings-plads i Odder Kommune.
I Odder Kommune har vi indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Ved ind- eller udmeldelse af SFO på andre tidspunkter af året, skal indmeldelsen ske via Digital Pladsanvisning.

Kort om formål, ansvar, tilsyn samt mål og indholdsbeskrivelser

SFO'er er en del af folkeskolen, og derfor følger den folkeskoleloven. Hvis der er en skolefritidsordning ved den skole, som et barn skal gå i, og der er plads i ordningen, skal barnet optages i skolens skolefritidsordning.
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal oprettes SFO’er i tilknytning til en eller flere af kommunens folkeskoler. Reglerne for SFO findes i folkeskoleloven.

Formål

SFO skal leve op til folkeskolelovens overordnede formål.

Mål og indhold

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for ordningen. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal blandt andet angive:

  • • hvilke klassetrin skolefritidsordningen omfatter
    • hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik
    • mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

Ansvar

Skolens leder har det overordnede ansvar for ordningen, det gælder både det pædagogiske og det administrative ansvar. Skolen kan godt oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Tilsyn

Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Der kan også oprettes forældreråd for SFO, men disse kan ikke få nogen formel kompetence. 

 

Forældrebetaling

Kommunalbestyrelsen fastsætter forældrebetalingen for SFO. Hvis barnet går i skole i en anden kommune, skal forældrene betale skolekommunens takst for SFO. Dog betales bopælskommunens takst, hvis den er den højeste.


Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter samme regler som for fritidshjem.

SFO og klub

Skolefritidsordninger (SFO)

Alle folkeskoler i Odder Kommune har tilknyttet en skolefritidsordning også kaldet SFO.

I skolefritidsordningerne optages børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Barnet kan optages fra dag til dag efter ansøgning. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.

Hvis man flytter til en anden kommune kan forældrene vælge at bevare en skolefritidsordnings-plads i Odder Kommune.

I Odder Kommune har vi indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Ved ind- eller udmeldelse af SFO på andre tidspunkter af året, skal indmeldelsen ske via Digital Pladsanvisning.

Odder Fritidsklub

Junior-klubber i oplandet

Nogle oplandsskoler har junior-klub og henvendelse skal ske til skolen.

Feriepasning

I forbindelse med pasning i sommerferien skal forældrene melde ind inden den 1. maj, hvornår børnene påtænker at holde sommerferie. Pasningen kan foregår andre steder end på skolen. Vær opmærksom på, at der ved pasning i uge 28-29-30 kan være en ekstra betaling pr uge.

Tidlig SFO

Børn, der endnu ikke er startet i børnehaveklasse, kan optages i SFO, hvis de har minimumsalderen for optagelse i børnehaveklassen. Minimumsalderen er 4 år og 10 måneder. Optagelse i SFO vil kunne ske, uanset på hvilket tidspunkt af året barnet bliver 4 år og 10 måneder.

Med indførelse af Tidlig SFO er det fortsat et politisk ønske at sikre ligestilling mellem børn, der skal begynde i en folkeskole og i en fri grundskole. At ledelser og bestyrelser på dagtilbud og skoler drøfter perspektiverne i at indføre rullende skolestart.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år. Det skal dog godkendes af undervisningsministeren.

Børn indmeldes automatisk fra tidlig SFO til almindelig SFO pr. 1. august. Er der børn der ikke ønsker dette, skal forældrene aktivt framelde det via den digitale pladsanvisning. Dette sker også efter gældende regler for opsigelsesvarsel.

Juniorklub

Etablering af partnerskab om juniorklub i Hou
Houhallen, Hou Idrætsforening og Hou Skole har indgået et partnerskab og etableret en juniorklub i Hou. Partnerskabet blev godkendt af Børn, Unge & Kulturudvalget,

Partnerskabet understøtter folkeskolelovens mål for den åbne skole, hvor parter i lokalsamfundet samarbejder for at opfylde de nationale og lokale mål om, at eleverne i skolen skal blive så dygtige som de kan, at betydningen af social baggrund mindskes i forhold til elevernes uddannelsesmuligheder, at trivslen for eleverne øges og at tilliden til skolen styrkes i lokalsamfundet.

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning om sundhed og trivsel til familier med spædbørn, småbørn og skolebørn.

Sundhedspleje er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år. Sundhedsplejen tilbyder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats samt en særlig øget indsats til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejens formål er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling.
Skolesundhedsplejen er yderligere beskrevet på Børne- og Familiecenterets hjemmeside.

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. Formålet med samarbejdet er – sammen med forældrene – at sikre, at børn og unge i Odder Kommune har mulighed for en opvækst fri af faren for kriminalitet og misbrug. Målet er at forebygge mistrivsel, risikoadfærd og i sidste ende undgå kriminalitet blandt børn og unge. For at løse denne opgave er det vigtigt – i tide – at opfange signaler om at noget er galt. SSP kan kontaktes af alle. SSP er yderligere beskrevet på SSP's hjemmeside

Nølevvej 2
8300 Odder
Tlf.: 87 80 36 66  
E-mail: parkvejensskole@odder.dk 
Hjemmeside: https://odder10.dk/  
EAN nr.: 5790000408504