Sygepleje

Hvad

Sygepleje henhører under Sundhedsloven, og udføres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sygepleje omfatter f.eks. hjælp til indtagelse eller dosering af medicin, sårbehandling, pleje og omsorg til døende, psykisk hjælp- og støtte samt rådgivning, vejledning og undervisning i sundheds- og sygdomsrelaterede emner.

Kvalitetsstandarder

Du kan se kommunens kvalitetsstandarder her. Følgende ydelser indgår i tilbud om sygepleje.

•    Aktivitet
•    Ernæring
•    Hud og slimhinder
•    Kommunikation
•    Psykosociale forhold
•    Respiration og cirkulation
•    Seksualitet
•    Smerter og sanseindtryk
•    Søvn og hvile
•    Viden og udvikling
•    Udskillelse af affaldsstoffer 
•    Særlige bestemmelser for Tunø

Hvem

Du kan få sygepleje efter henvisning fra egen læge, vagtlæge, sygehuslæge eller efter visitation af Borgerforløb. Sygeplejen tilbydes på baggrund af en lægefaglig vurdering og / eller i samråd mellem læge, hjemmesygeplejerske eller andre sundhedsfaglige ansatte i Odder Kommune.

Pris

Hjemmesygepleje er gratis.

Hvor

Sygepleje ydes fortrinsvist i dit eget hjem eller i sygeplejeklinik på Ålykkecentret.

Hvem udfører

Sygepleje udføres af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, som er ansat i Sundhed & Omsorg. Det er autoriseret personale, hvoraf de fleste har specialuddannelse indenfor relevante områder. Det være sig diabetes, sårpleje, kontinens, pleje af døende i eget hjem m.m.

Sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne arbejder tæt sammen med ansatte i Borgerforløb, Aktiv Hverdag, hjemmehjælpere, praktiserende læger, sygehuslæger, terapeuter, sygehusene, samt Det Palliative Team i Århus og Det Geriatriske Team i Horsens.

Hvornår

Når du først er visiteret til sygepleje, kan du få sygepleje både som planlagte besøg eller ved akutte opståede behov hele døgnet, når en sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Kontakt os her

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 - 14.30

Fredag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 -13.30

Hvis du ønsker at tale med en bestemt visitator, hjælpemiddelterapeut eller sundhedsvejlederen er det muligt kl. 8.00 - 9.00 på alle hverdage.

Demenskoordinatoren træffes på alle hverdage kl. 8.00 - 9.00 på tlf. 87 80 37 16.