Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand

Hvad

Odder Kommune ønsker at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.

Hvis du har brug for hjælp til pleje eller praktiske opgaver, vil dit behov blive vurderet i samarbejde med en visitator. Visitator sætter sig grundigt ind i din situation og vil altid vurdere, om det vil være muligt at tilbyde dig træning i Aktiv Hverdag. Formålet med Aktiv Hverdag er, at du bliver helt eller delvist i stand til at klare dig selv. Er der opgaver du efterfølgende ikke kan klare selv, vil hjælp til dette blive tilbudt.

Du kan læse mere her om hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune. 

Hvem

Du kan blive visiteret til hjemmehjælp, hvis du har et midlertidig eller varigt nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau, der medfører behov for hjælp eller støtte.

Pris

Hjemmehjælp er gratis.

Hvor

Visitator vil gerne mødes med dig i dit eget hjem, for bedst muligt at kunne vurdere dit behov for hjælp. Du er altid velkommen til at medtage en bisidder til samtalen.

Hvem udfører hjælpen

Du kan frit vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller fra et af de private firmaer kommunen har godkendt. Du vil få præsenteret leverandørerne, samt få udleveret informationsmateriale ved visitators besøg.

Du har mulighed for at skifte leverandør med 14 dages varsel. Hvis du bor i plejebolig, leveres hjælpen af personalet ansat i plejeboligenheden. Leverandører godkendt til både pleje og praktisk bistand(rengøring, indkøb og tøjvask).

Pjece: Når dit hjem bliver en arbejdsplads

Ønsker du at blive godkendt som leverandør, se øverst til højre på denne side.

Eget valg af hjælper

Hvis du er bevilliget hjemmehjælp, kan du også vælge selv at udpege en person til at løse opgaven. Den udpegede person skal godkendes af Borgerforløb, som herefter indgår kontrakt med den pågældende.

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, kan du selv antage en hjælp. Hjælpen skal have et omfang der overstiger 20 timer pr. uge. Borgerforløb udbetaler tilskud efter gældende takst.

Hvornår og hvordan

Odder Kommune tilbyder hjemmehjælp til dig som har et særligt behov for hjælp til praktiske og personlige fornødenheder i hverdagen. Følgende ydelser kan tilbydes efter behov: