Støtteforeningen Stenslunds Venner

Støtteforeningen for Stenslunds venner", er etableret foråret 2002. Foreningen har som formål at virke til gavn og glæde samt støtte for Stenslunds beboere.

Medlemskab kan tegnes ved indbetaling på Nordea konto: 1944 8983 662 499

Kontingent:

150 kr. årligt pr. person
250 kr. årligt for ægtepar

 

Formand

Hanne Nilsson Tlf.: 41141460
E-mail: hannenilsson50@gmail.com 

Kasserer

Kell Redzin Tlf.: 41260228
E-mail: kellr@live.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Tramm Tlf.: 24865534
E-mail: lene.tramm@odder.dk

Kirsten Jepsen Tlf.: 28251253
E-mail: kirstenmjepsen@gmail.com

Lotte Bundgaard Lambek Tlf.: 20311801
E-mail: lotte.lambek@odder.dk

Ulla Schultz Tlf.: 24258675
E-mail: ulmer@privat.dk 

Hanne Astrup Tlf.: 41664277
E-mail: hanne-astrup@live.dk

Suppleanter

Holger Juul 

Marie Mikkelsen

§ 1. Foreningens navn er "Støtteforeningen for Stenslunds venner". Foreningens hjemsted er Odder Kommune.

§ 2. Foreningens formål er:
- at virke til gavn og glæde samt støtte for Stenslundcentrets beboere.
- at foreningens medlemmer deltager og er behjælpelige ved de for centret beboere, afholdte arrangementer og aktiviteter.
- at støtteforeningen i samråd med beboere, personale og ledelse, afholder arrangementer og aktiviteter for Stenslundcentrets beboere, og fremskaffer midler til disse.

§ 3. Enhver kan optages som personlig medlem af foreningen. optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller til sekretariatet på Stenslundcentret.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet for kalenderåret skal være betalt senest 1. april. Ved eventuel restance slettes medlemmet af medlemslisten.
For 2009 er kontingentet 50 kr. årligt.

§ 4. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen fører et forsvarligt regnskab, som skal revideres af 2 revisorer, som vælges på generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 7 medlemmer, hvoraf den ene er den til enhver tid værende centerleder på Stenslundcentret. Et medlem vælges blandt Stenslundcentrets beboere, 1 medlem vælges blandt Stenslundcentrets personale, og de øvrige vælges blandt øvrige foreningens medlemmer - dog således at personalet er i mindretal.

Valgene gælder for en 2-årig periode, idet medlemmet valgt af beboerne er på valg i ulige år, personalets medlem i lige år, og blandt øvrige medlemmer er 1 - 2 på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Ved alle bestyrelsesmøder skrives referat, som oplæses for og godkendes af de øvrige bestyrelsemedlemmer. Bestyrelsen er pålagt tavshedspligt - i lighed med Stenslundcentrets personale.

§ 6. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i april måned efter bekendtgørelse på forsvarlig måde efter bestyrelsens bestemmelse og med mindst 2 ugers varsel. På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af medlemskontingentet
6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal; se § 9.
Afstemninger sker ved håndsoprækning - dog skriftligt, hvis blot eet medlem ønsker dette.
Hvert medlemskort har een stemme på generalforsamlingen.
Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, som ikke skylder kontingent for det sidst afsluttede regnskabsår.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7. Foreningen hæfter for eventuelt underskud af de af foreningens arrangementer og aktiviteter med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ingen enkelt person i foreningen, bestyrelsen eller udvalg m.m. nogen personlig hæftelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/5 af foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.

§ 9. Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal. Opnås der ikke 2/3 flertal kan der indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal.

§ 10. Ved eventuel ophør af foreningen tilfalder foreningens midler Stenslundcentret til gavn for centrets beboere. Afstemning om ophør sker efter reglerne i § 9.