Økonomisk støtte til et efterskoleophold

Det er muligt for forældre at søge om økonomisk støtte til et efterskoleophold efter servicelovens § 52 a.

Målgruppen er unge fra familier med særlige sociale problemstillinger. For at den unge er i målgruppen, skal et ophold på efterskole vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte. Heri ligger, at der skal foreligge en konkret og individuel vurdering om, at andre forebyggende foranstaltninger ikke kan afhjælpe det konkrete støttebehov.

Hvis den unge alene har faglige vanskeligheder, så kan dette i sig selv ikke begrunde, at den unge er omfattet af målgruppen. Såfremt der søges på baggrund af faglige vanskeligheder, så skal ansøgningen sendes til skolen, som træffer afgørelse. Skolen kan kun bevillige støtte, hvis skolen ikke har et egnet undervisningstilbud til den unge. Skolen vil kun skulle dække betalingen for undervisningsdelen, og forældrene skal selv afholde den resterende udgift til efterskoleopholdet.

Selvom den unge er i målgruppen for økonomisk støtte til et efterskoleophold, så er det ikke sikkert, at der kan ydes økonomisk støtte alligevel. Dette skyldes, at der kun kan ydes økonomisk støtte, hvis forældrene ikke selv kan afholde udgiften til efterskoleopholdet. Forældrene skal derfor indsende lønsedler og budget, hvorefter det vil blive vurderet, om der kan ydes delvis eller fuld støtte, eller om forældrene selv kan afholde udgiften. Vurderingen tager udgangspunkt i, at et rimeligt budget ikke må bringes ud af balance.

De fleste unge vil have gavn af et ophold på et efterskole. Det betyder dog ikke, at de bliver i målgruppen for støtte efter serviceloven § 52 a. Hvis den unge ikke er i målgruppen, så er det muligt at søge en pulje, der fra staten er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Der kan læses mere om denne pulje ved at følge dette link.